Általános szerződési feltételek

1. Cégadatok
Cégnév: Palkonyai Termelői Piac Szociális Szövetkezet
Cím: 7771 Palkonya Fő u. 5.
Telefon: 36 30 989 1927
E-mail: hello@pavilonpalkonya.hu
Internet: pavilonpalkonya.hu
A céget bejegyző hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 02-02-060425
Adószám: 25501584-2-02
Hatósági engedély: BA-08/EBA/00537-6/2017
Kamara: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhelyszolgáltató: www.hostmantis.com

Alapvető rendelkezések
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzatértelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
A rendelésekkel kapcsolatos esetleges problémák kezelésére elérhet minket a hello@pavilonpalkonya.hu oldalon, vagy a 30/989-1927 telefonszámon, mely hétköznapokon 9:00 -16:00 óráig hívható.

Megvásárolható termékek köre
A webshopon található termékek online, ill. személyesen, a Palkonya, Pincesor 57.sz. alatti vendéglátóhelyünkön is megvásárolhatók, előzetes egyeztetés után.
A termékek feltüntetett árai az ÁFA mértékét tartalmazzák, a szállítás díja külön kerül kiszámításra a rendelés feladása köszben, azt a termékek egységárai nem tartalmazzák. Az oldalon látható esetleges akciók mindaddig érvényesek, amíg a termékek mellett az akciós árak vannak feltüntetve.
A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. A Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy a Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Eladó szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét.

Rendelés menete
A kiválasztott termékeket az igényelt mennyiségben a webáruház virtuális bevásárló kosarába tesszük. A jobb felső sarkon lévő kosár ikonnal juthatunk el a rendelésünket összesítő oldalra, ahol ellenőrizhetjük, igény esetén módosíthatjuk rendelésünket, valamint meggyőződhetünk a rendelés végösszegéről, és a szállítás díjáról.
A szállítási ill. számlázási cím megadása után kiválaszthatjuk a preferált fizetési módot, majd jóváhagyhatjuk a rendelést. A beérkezett rendelésekről 24 órán belül visszajelzünk a vásárlónak.

Fizetési módok
Weboldalunkon utánvétes fizetésre (készpénzben vagy kártyával a futárnál) van lehetőség.

Szállítás
A megrendelt termékeket a fizetés megtörténte után futár szolgálat segítségével a Megrendelés visszaigazolásától számított legkésőbb 3 napon belül megküldjük a Megrendelőnek. Utánvétes fizetési mód választása esetén a fizetés a termék kiszállításakor a futárnál személyesen történik.

Megrendelés leadása
A webáruházon keresztül a Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.
A Vásárló jelen ÁSZF elfogadását követően a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést.
A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a Palkonyai Termelői Piac Szoc. Szöv. (továbbiakban „Eladó”) Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

Az eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Vásárló megrendelésének elfogadását vagy elutasítását tartalmazza.
Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;
Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá a vételár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor a vételár visszatérítése postai úton történik.
Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

Számlázás
Eladó a termékek megrendelésének visszaigazolása után a rendelt termékekről számlát állít ki. Az értékesített Termékekről szóló számlát a termék küldésekor, a termékkel egy csomagban megküldi Vásárló részére.

Titoktartás
A Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt harmadik személlyel nem osztja meg.
A Vásárló a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.
Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot.

Vis maior
E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Eladót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Eladó számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

Alkalmazandó jog, panaszkezelés
Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.
Az Eladó és az Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Pécsi Törvényszék elé kell terjeszteni, amennyiben az nem ellentétes a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben rögzített a vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre vonatkozó illetékességi kikötéssel.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat.